Den 2.Oktober 2019 ass d’Elterevereenegung Helperknapp gegrënnt ginn. De Comité vun der néier Elterevereenegung zielt net manner wéi 22 Memberen.

Néien Comité (op der Foto feelen d’Tania Jacoby an de Luc Lanser)

Memberen vum Comité

 • Curado Nadine, Brouch
 • Dimmer-Brandenbourger Sandra, Tuntange
 • Dondelinger-Migeon Magali, Hollenfels
 • Erpelding-Rietsch Myriam, Tuntange
 • Göhlhausen-Wampach Sandra, Buschdorf
 • Jacoby Tania, Boevange/Attert
 • Kayser Jeff, Tuntange
 • Kemp Stéphanie, Boevange/Attert
 • Kreins-Menster Anne, Grevenknapp
 • Lanser Luc, Brouch
 • Leurart Ann, Buschdorf
 • Livingstone Liane, Tuntange
 • Mousel-Elsen Claude, Buschdorf
 • Muller Fabienne, Brouch
 • Origer Sylvia, Buschdorf
 • Reinard Jeff, Tuntange
 • Schengen Nancy, Boevange/Attert
 • Scholtes Luc, Brouch
 • Seil Olivier, Tuntange
 • Sousa Daniela, Boevange
 • Turmes-Frising Nadine, Hollenfels
 • Uhres Alain, Tuntange