E groussen MERCI un alleguer d’Léit an Associatiounen di de 7. Juli 2019 op der Coupe Scolaire Nationale zu Brouch eng Hand mat ugepackt hunn! Héi fannt dir e puer Fotoen vun dësem Event. Villmools Merci un d’Gemeng Helperknapp fir dës flott Fotoën.