D’Maison Relais Buschdorf organiséiert den 28. Januar 2020 zesummen mat Ausgespillt ASBL en Eltereninformatiounsowend zum Thema Gamesucht an der Scheier zu Buschdorf. Méi Informatiounen fannt der ob dësem Flyer