Nom Succès vun eiser Kannerbicherausstellung am Februar 2020, huet d’Librairie Zimmer der Schoul Helperknapp am Kader vun eiser Generalversammlung den 7. Oktober 2020 eng flott Selektioun Bicher fir d’Schoulbibliothéik iwwerreecht. E groussen MERCI un d’Librairie Zimmer fir di flott Zesummenaarbecht wärend eiser Kannerbicherausstellung a fir dee generéisen Don.