30/10/2021 – Kürbis dekoréieren

D’Jugendkommissioun vun der Gemeng Helperknapp huet den 30.Oktober 2021 eng flott Aktivitéit fir d’Kanner aus der Gemeng Helperknapp organiséiert. Zesummen mat hiren Elteren konnten d’Kanner zu Bëschdref an der Scheier Kürbissen schlitzen an dekoréieren. E puer Comitésmemberen vun der Elterevereenegung Helperknapp hunn eng Hand bei dëser Aktivitéit mat ugepaakt. E groussen MERCI un d’Jugendorganisatioun fir di flott Initiativ. Kürbis...

Read More