02/02/2019 – Liichtmëssdag

Liichtmëssdag, den 2. Februar 2019 D’Elterevereenegung Béiwen/Atert hëlleft wéi all Joer de Kanner aus dem Cycle 4.2 bei der Organisatioun vum Liichtmëssdag. Treffpunkt an deenen eenzelen Dierfer: Brouch @ 17:00 Auer bei der Kierch Luc Lanser, Tel.: 661 263 690 (gedeelt gëtt an der Koll) Béiwen @ 17:00 Auer bei der Schoul Tania Jacoby, Tel.: 621 311 398 (gedeelt gëtt an der Schoul) Gréiweknapp @ 17:00 Auer Spillplaz – Nei Cité Steffi Edert, Tel.: 661 900 606 (gedeelt gëtt um Knapp Nr. 5) Bëschdref @ 17:00 Auer Busarrêt virun der Maison Relais Frutz Frin, Tel.: 621 505 660 devant...

Read More