D’ Elterevereenegung Helperknapp ass eng “Association sans but lucratif”.

De Comité kënnt regelméisseg zesummen, fir aktuell Ugeleeënheeten ze bespriechen a Projeten auszeschaffen.

 

Ons Objektiver

  • d’Interesse vun de Schüler vertrieden a sech fir d’Wuelbefanne vun de Kanner asetzen
  • Weiderbildungen organiséieren, fir d’Elteren an hirer Erzéiung z’ënnerstëtzen
  • Léier- an Erzéiungspersonal ënnerstëtzen

 

Ons Prioritéiten

  • d’Sécherheet an der Schoul an um Schoulwee
  • den Informatiounsaustausch wat d’Schoul ubelaangt op nationalem a besonnesch op lokalem Niveau
  • d’Matfinanzéiere vu Schoulprojeten a Schoulmaterial
  • d’Ënnerstëtzung vun de schouleschen Aktivititéiten wéi de Sportsdag, d’Coupe Scolaire, d’Schoulfest…
  • Organiséiere vun Aktivitéiten wéi Liichtmëssdag, Kleeschen, Bicherausstellung…

 

Wee ka Member ginn?

All d’Eltere vun de Schüler aus der Schoul Béiwen / Tënten si wëllkomm. Wann der Loscht hutt am Interêt vun de Schoulkanner eng Hand matt unzepaken, mellt Iech bei engem vun de Comitésmemberen.