Membren vum Comité:

 • Reinard Jeff (Tuntange), Président
 • Seil Olivier (Tuntange), Vice-Président
 • Kemp Stéphanie (Boevange/Attert), Trésorier
 • Leurart Ann (Buschdorf), Secrétaire
 • Chantal Bernardy (Boevange/Attert)
 • Donnerup Cristina (Tuntage)
 • Elsen Claude (Buschdorf)
 • Frising Nadine (Hollenfels)
 • Kayser Jeff (Tuntange)
 • Menster Anne (Grevenknapp)
 • Muller Fabienne (Brouch)
 • Origer Sylvia (Buschdorf)
 • Rietsch Myriam (Tuntange)
 • Scholtes Luc (Brouch)
 • Sousa Daniela (Boevange/Attert)
 • Wampach Sandra (Buschdorf)

Falls der ons wëllt e Message hannerloossen, benotzt w.e.g. eise Kontaktformular.