SOLD-OUT

Op Initiativ vun der Elterevereenegung organiséiert den Naturschutzsyndicat SICONA den 18 Abrëll 2019 vun 10:00-15:00 e flotten Dag zu Brouch am Bësch fir d’Kanner vum C2-C4. D’Sicona wäert an den nächste Deeg e Flyer mat weideren Detailer iwwert d’Bichelcher verdeelen. 

Weider Détailer an Umellung: Flyer