Hei fannt dir den neien Schoulbuet vun der Gemeng Helperknapp fir d’Rentrée 2019-2020:

https://www.helperknapp.lu/fr/Documents/Enseignement/Schoulbuet/2019-2020/Schoulbuet%20Helperknapp%202019-2020.pdf