D’Maison Relais Buschdorf organiséiert den 5. Februar 2020 zesummen mat Bee Secure en Eltereninformatiounsowend zum Thema Sécherheet am Internet an der Scheier zu Buschdorf. Méi Informatiounen fannt der ob dësem Flyer.