De Comité vun der Elterevereenegung vun der Schoul Helperknapp Iech ganz häerzlech op hier Generalversammlung den 7. Oktober 2020. Weider Detailer fannt dier hei.