De Schäfferot hatt Samschdes den 21. September 2019 d’Léierpersonal, d’Personal aus de Maison Relais vu Béiwen an vun Tënten, d’Elterevertrieder an de Gemengerot op eng Visitt vum Schoulkomplex zu Bruch invitéiert. Bei dëser interessanter Visitt konnte mir eis en 1. Bild vun dësem Projet maachen. Bis elo sinn d’Aarbechten am Délai sou dass momentan enger Schoulrentrée 2021-2022 am néien Gebai näischt am Wee steet.

E puer Fotoe fannt dir ennen.