Am Oktober 2019 sinn fënnef Elterevertrieder fir ee Mandat vun 3 Joer vun den Eltere gewielt ginn:

  1. Elsen Claude, Buschdorf
  2. Kemp Stéphanie, Boevange
  3. Modert Carole
  4. Schengen Nancy, Boevange
  5. Wampach Sandra, Buschdorf