Hei fannt dir puer Fotoen et Videoen déi bei der Visite am Science Center den 29. Oktober 2019 gemaach goufen.